อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลสักงาม

ลุ่มน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ประกอบด้วย
1.ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก
2. ลุ่มน้ำย่อยคลองลาน
3. ลุ่มน้ำย่อยคลองน้ำไหล
4. ลุ่มน้ำย่อยเพชรจะขอ
5. ลุ่มน้ำย่อยแม่พืช

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก มีลักษณะสภาพเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลาน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,439 เมตร

สภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2558) แสดงสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติคลองลาน พบว่า
อุณหภูมิ – อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 24.97 องศาเซลเซียส
– อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 31.04 องศาเซลเซียส
– อุณหภูมิต่ำสุด เท่ากับ 18.90 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝน – ปริมาณน้ำฝนตลอดปี ประมาณ 1,320.66 มิลลิเมตร
– ปริมาณน้ำฝนสูงสุด เท่ากับ 263.32 มิลลิเมตร
– ปริมาณน้ำฝนต่ำสุด เท่ากับ 5.36 มิลลิเมตร

สัตว์ป่าในอุทยานแห่งคลองลาน
จากข้อมูลพื้นฐานสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน สามารถจำแนกสัตว์ป่าออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลา

สภาพป่าไม้และลักษณะสังคมพืช จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพป่าไม้และลักษณะสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติคลองลาน ประกอบด้วยสังคมพืช 5 สังคมพืช ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ

 

แทงบอล